Medezeggenschapsraad

Vlnr: boven Richard Bremmer, Peter Bremmer, Hanneke Moerman
Onder: Marjon van Es, Adwin Minderhout, Emel Cona

De MR bestaat uit 6 personen. Namens de leerkrachten Emel Cona, Hanneke Moerman en Marjon van Es en namens de ouders Adwin Minderhout, Peter Bremmer en Richard Bremmer.

Bij wisseling van de vertegenwoordigers van de ouders vindt een aanmeldperiode plaats, waarna door middel van verkiezingen onder de ouders een kandidaat wordt verkozen.

De vertegenwoordigers van de leerkrachten worden door de leerkrachten verkozen.

 

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Medezeggenschap wil zeggen, recht van mede te spreken. 

De Medezeggenschapsraad (MR) stelt zich ten doel bij te dragen aan een schoolklimaat waarin het voor leerkrachten en kinderen prettig werken is.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden. 

Een lid vertegenwoordigt de school ook in een commissies van de Gemeenschapelijke medezeggenschapsraad van het overkoepelende WSKO.

De RK Basisschool John F. Kennedy is één van de negentien RK basisscholen in het Westland, die onder bestuur staan van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO).De MR bevordert de openheid, de openbaarheid en het overleg op school. Het recht op medezeggenschap is wettelijk geregeld. De MR houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken. Er zijn momenten waarop de directie eerst van de MR advies of instemming dient te krijgen alvorens een besluit te kunnen nemen. Instemming is bijvoorbeeld nodig voor bepaalde beleidszaken zoals het schoolplan, de schoolgids, de begroting, het zorgplan en het formatieplan. Dat wil zeggen dat wanneer wij geen instemming geven, dit niet op deze wijze door kan gaan. Adviesrecht wordt door de MR gegeven in beleidszaken zoals bijvoorbeeld het vakantierooster. Dit wil zeggen dat wij kunnen adviseren bepaalde zaken anders te doen maar daar hoeft men zich niet aan te houden.De MR heeft ook een controlerende taak. Zij controleert of de beoogde doelen gehaald zijn. Begroting, jaarrekening etcetera. Daarnaast kan de MR altijd gevraagd en ongevraagd advies geven.

De leden van de MR vertegenwoordigen alle ouders en leerkrachten van school. Indien u een vraag heeft voor de medezeggenschapsraad, kunt u een e-mail sturen naar mr@kennedy.wsko.nl